przychodnia błonie bydgoszcz telefon cd

Wszystkie zgony występujące podczas badania zostały sklasyfikowane jako spowodowane przyczynami sercowymi lub niesercowymi. Do przyczyn sercowych należały postępująca niewydolność serca, nagła śmierć, nawracający zawał mięśnia sercowego i pękanie serca. Do przyczyn pozakardowych należały zdarzenia naczyniowo-mózgowe, zatorowość płucna i przyczyny niezwiązane z naczyniami. Postępująca niewydolność serca została sklasyfikowana na podstawie awarii pompy i wystąpienia wstrząsu kardiogennego. Nagłą śmierć zdefiniowano jako nagłą, niespodziewaną śmierć w ciągu godziny od pojawienia się nowych objawów. Wtórne, prospektywnie określone punkty końcowe badania obejmowały wpływ sześciotygodniowego leczenia na wystąpienie klinicznych objawów łagodnej do umiarkowanej zastoinowej niewydolności serca, nieinfekcyjnego nawracającego zawału mięśnia sercowego i dławicy piersiowej oraz skumulowanej rocznej śmiertelności.
Analiza statystyczna
Badanie zaplanowano na 1500 pacjentów na podstawie spodziewanego wskaźnika śmiertelności na poziomie 12 procent po sześciu tygodniach i oczekiwanej częstości występowania ciężkiej zastoinowej niewydolności serca o 5 procent w grupie placebo, 30 procentowej redukcji występowania zgonu lub ciężkiej zastoinowa niewydolność serca w grupie zofenoprylowej w porównaniu z grupą placebo, wskaźnik rezygnacji wynoszący procent, siła statystyczna wynosząca co najmniej 80 procent i poziom istotności wynoszący 5 procent (test dwustronny). Wyniki analizowane były przez niezależne centrum koordynujące dane. W toku procesu nie podjęto formalnej, przejściowej analizy. Łączna częstość występowania zgonu lub ciężkiej zastoinowej niewydolności serca po sześciu tygodniach była główną zmienną wyjściową w porównaniu z dwiema grupami leczenia. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia, a wszystkie wartości P są dwustronne. Dla porównania grup zofenoprilu i placebo w odniesieniu do punktów końcowych, określono redukcję ryzyka i odpowiadające 95 procentowe przedziały ufności. Test chi-kwadrat z rozszerzeniem Mantela-Haenszela wykorzystano do porównań między dwiema grupami. Dane kontrolne zebrane po roku zostały przeanalizowane zgodnie z pierwotnym przypisaniem do grupy. Obliczono krzywe tablicowe życia i przeprowadzono analizę przeżycia przy użyciu statystyk Lee-Desu dla porównań grup.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej, według grupy leczenia. Od stycznia 1991 r. Do listopada 1992 r. W badaniu wzięło udział 20 261 pacjentów z 154 oddziałów opieki wieńcowej; 1556 pacjentów zostało włączonych do badania i losowo przydzielonych do jednej z grup leczenia. Rozpoznanie ostrego zawału mięśnia sercowego potwierdzono u 96,1% pacjentów poddanych randomizacji; 3,6 procent miało ostre zespoły wieńcowe, a pozostałe 0,3 procent miało inne rozpoznania. Podstawowe cechy kliniczne dwóch grup pacjentów przedstawiono w Tabeli 1.
Główne wyniki pomiarów
Ryc. 1. Ryc. 1. Częstość występowania zgonu lub ciężkiej zastoinowej niewydolności serca w ciągu sześciu tygodni leczenia Zofenoprilem lub placebo u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania ciężkiej zastoinowej niewydolności serca lub zgonu jako połączonego pierwszorzędowego punktu końcowego badania
[więcej w: przychodnia luzino, rtg zebow, badania w ciąży cena ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w ciąży cena przychodnia luzino rtg zebow