Efekty nerek i siatkówki Enalaprilu i losartanu w cukrzycy typu 1

Nefropatia i retinopatia pozostają ważnymi powikłaniami cukrzycy typu 1. Nie jest jasne, czy ich postęp jest spowolniony przez wczesne podawanie leków blokujących układ renina-angiotensyna. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, kontrolowane badanie z udziałem 285 zdrowych pacjentów z cukrzycą typu i normoalbuminurią, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania losartanu (100 mg na dobę), enalaprylu (20 mg na dobę) lub placebo, a następnie przez 5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana we frakcji kłębuszkowej zajmowanej przez mezangium w próbkach z biopsji nerki. Punkt końcowy retinopatii był postępem w skali nasilenia retinopatii o dwa lub więcej kroków. Analizę intention-to-treat przeprowadzono z wykorzystaniem modeli regresji liniowej i logistyczno-regresyjnej.
Wyniki
W sumie 90% i 82% pacjentów miało pełne dane dotyczące biopsji nerki i retinopatii. Zmiana mezangialnej objętości frakcji na kłębuszek w okresie pięcioletnim nie różniła się istotnie między grupą placebo (0,016 jednostki) a grupą enalaprylu (0,005, P = 0,38) lub grupą losartanu (0,026, p = 0,26), ani też istnieją znaczące korzyści terapeutyczne dla innych nerek strukturalnych ocenianych biopsją. Pięcioletnia skumulowana częstość występowania mikroalbuminurii wynosiła 6% w grupie placebo; częstość występowania była większa w przypadku losartanu (17%, P = 0,01 w teście log-rank), ale nie w przypadku enalaprylu (4%, P = 0,96 w teście log-rank). W porównaniu z placebo, szansa na progresję retinopatii o dwa lub więcej kroków została zmniejszona o 65% z enalaprylem (iloraz szans, 0,35, przedział ufności 95% [CI], 0,14 do 0,85) oraz o 70% dla losartanu (iloraz szans, 0,30; 95% CI, 0,12 do 0,73), niezależnie od zmian ciśnienia krwi. Wystąpiły trzy poważne zdarzenia niepożądane związane z biopsją, które całkowicie ustąpiły. Przewlekły kaszel wystąpił u 12 pacjentów otrzymujących enalapril, 6 otrzymujących losartan i 4 otrzymujących placebo.
Wnioski
Wczesna blokada układu renina-angiotensyna u pacjentów z cukrzycą typu nie spowolniła progresji nefropatii, ale spowolniła progresję retinopatii. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00143949.)
Wprowadzenie
Nefropatia cukrzycowa, odpowiedzialna za ponad 45% przypadków schyłkowej niewydolności nerek w Stanach Zjednoczonych 1, może być strukturalnie zaawansowana, gdy albuminuria stanie się wykrywalna.2,3 Blokery układu renina-angiotensyna są bardziej skuteczne niż inne leki przeciwnadciśnieniowe w spowolnienie progresji nefropatii u pacjentów z białkomoczem, cukrzycą i obniżoną filtracją kłębuszkową (GFR), 4-6, a tacy blokerowie mogą również zmniejszyć białkomocz u pacjentów z cukrzycą.7 Chociaż zmniejszenie białkomoczu u pacjentów z cukrzycą jest związane przy zmniejszeniu wskaźnika spadku GFR w małych badaniach8, związek ten nie był systematycznie testowany; Ponadto redukcja białkomoczu nie jest ogólnie przyjętym substytutem dla twardych klinicznych punktów końcowych, takich jak schyłkowa niewydolność nerek. 9 Intensywna wieloczynnikowa interwencja u pacjentów z cukrzycą typu 2 z mikroalbuminurią prawie o połowę zmniejszyła progresję białkomoczu, ale nie zmieniła wskaźnika GFR spadek.10,11
W badaniu Renin-Angiotensin System Study (RASS) zapytaliśmy, czy blokada układu renina-angiotensyna przed wystąpieniem albuminurii u pacjentów z cukrzycą typu może spowalniać progresję wczesnych zmian histologicznych nefropatii cukrzycowej
[podobne: badania w ciąży cena, leczenie kanałowe pod mikroskopem cennik, przychodnia luzino ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w ciąży cena leczenie kanałowe pod mikroskopem cennik przychodnia luzino