Epidemiologiczne badanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób w podeszłym wieku ad

Ograniczono analizy do pacjentów, którzy otrzymali Medicare w ramach programu ubezpieczenia dla osób w podeszłym wieku i pozostałych przy życiu, oraz wykluczali tych, którzy otrzymali Dochody z rent inwalidzkich. Wykluczyliśmy pacjentów, którzy zostali objęci kohortą w organizacji opieki zdrowotnej (HMO), ponieważ tacy pacjenci mogli mieć niekompletne dane o roszczeniach z tytułu CPR, które wprowadziłyby uprzedzenia. Wykluczenie koenili w HMO jest powszechne, gdy roszczenia MedPAR są stosowane do oceny usług opieki zdrowotnej.15,16 W przypadku pacjentów z więcej niż jednym zdarzeniem RKO przeanalizowaliśmy tylko pierwsze zdarzenie. Naszym głównym rezultatem było przeżycie w szpitalu. Potencjalne czynniki prognostyczne obejmowały wiek, płeć, rasę, przewlekłą chorobę współistniejącą, medianę dochodu dla kodu pocztowego rezydencji pacjenta, przyjęcie z wykwalifikowanej placówki opiekuńczej, wielkość szpitala, lokalizację metropolitalną lub nie-metropolityczną szpitala oraz to, czy szpital był szpitalem lekarskim związany ze szkołą medyczną. Zbadaliśmy również wpływ poszczególnych szpitali na przeżycie. Wyścig w danych Medicare jest zgłaszany przez pacjentów w momencie rejestracji. Ponieważ oznaczenie rasy inne niż czarne lub białe w danych Medicare może być niedokładne, sklasyfikowaliśmy rasę jako białą, czarną lub inną. 17 Wykorzystaliśmy punktację Deyo-Charlson do oceny obciążenia przewlekłą chorobą. Wynik ten wynosi od 0 do 33, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe obciążenie. Punktacja została zaklasyfikowana jako 0, 1, 2 lub 3 lub więcej i została uwzględniona w modelach regresji jako zmienna grupowo-liniowa; ten wynik nie mierzy rodzaju ani nasilenia ostrej choroby.18 Wykorzystaliśmy lokalny medianowy dochód gospodarstwa domowego z danych spisu powszechnego z USA z 1999 roku, zgodnie z kodem pocztowym pacjenta, aby ocenić status społeczno-ekonomiczny. Zbadaliśmy tożsamość szpitala z wykorzystaniem numerów dostawców Medicare i wykorzystaliśmy dane z Centrów ds. Usług Medicare i Medicaid (CMS) w celu określenia cech szpitalnych, takich jak liczba łóżek i status nauczania. Sklasyfikowaliśmy lokalizację szpitali jako metropolitalnych lub niemetropolitalnych przy użyciu szpitalnego kodu pocztowego i kodów terenów dojazdów do pracy w obszarach miejsko-miejskich, wersja 2.0.19. 22 kody miejsc przeznaczenia stosowane przez MedPAR zostały zredukowane do domu , innego szpitala, Wykwalifikowany ośrodek opieki lub hospicjum i zostały użyte do oceny stanu funkcjonalnego przy wypisie.
Instytucjonalne rady recenzenckie Uniwersytetu Waszyngtońskiego i CMS zatwierdziły to badanie. Organizacje finansujące nie miały żadnej roli w projektowaniu i prowadzeniu badania; w gromadzeniu, zarządzaniu, analizie lub interpretacji danych; lub w przygotowaniu, przeglądzie lub zatwierdzeniu manuskryptu. Manuskrypt został przejrzany przez Dział Zarządzania Bezpieczeństwem i Prywatnością (Compliance Data Development) CMS, którego jedynym celem było zapewnienie ochrony prywatności beneficjentów.
Analiza statystyczna
Oceniliśmy różnice pomiędzy grupami oraz trendy dotyczące przeżycia i zapadalności za pomocą testu chi-kwadrat i skorygowanych trendów za pomocą testu stosunku prawdopodobieństwa. Wykluczyliśmy 55 665 pacjentów (12,8%) z analiz dwuwymiarowych i wielozmiennych, dla których brakowało wartości dla jednej lub większej liczby zmiennych; dla 40 885 tych pacjentów brakowało jedynie danych dotyczących dochodu
[patrz też: lecytyna w kosmetyce, informacja o lekach telefon, motylki pro ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon lecytyna w kosmetyce motylki pro ana blog