Leczenie Dupilumabem u doroslych z umiarkowanym do ciezkiego atopowym zapaleniem skóry AD 8

Stwierdzono istotne korelacje między obniżeniem poziomu TARC i zmianami w wartościach dla świądu. Pod koniec 12-tygodniowego badania monoterapeutycznego stwierdzono istotną korelację między zmianą procentową poziomu TARC a procentową zmianą wyników w skali liczbowej ze świądem.
Zdarzenia niepożądane występowały z podobną częstością w grupach otrzymujących placebo i dupilumab we wszystkich badaniach. Większość zdarzeń niepożądanych miała nasilenie łagodne lub umiarkowane i przebiegała przemijająco. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, które zgłaszano na ogół częściej u pacjentów otrzymujących dupilumab niż u osób otrzymujących placebo. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia obserwowano z większą częstością w grupie otrzymującej dupilumab w 12-tygodniowym badaniu z monoterapią niż w jakiejkolwiek grupie leczonej w innych badaniach. Klinicznie istotne wartości klini cznych testów laboratoryjnych, parametrów życiowych i ocen elektrokardiograficznych były zrównoważone między grupami terapeutycznymi w każdym z badań i nie zaobserwowano żadnych tendencji.
Wystąpił brak równowagi numerycznej w odniesieniu do poważnych zdarzeń niepożądanych, a odsetek pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi był większy w grupie placebo w 12-tygodniowym badaniu monoterapii niż w jakiejkolwiek innej grupie badanej. We wszystkich badaniach wystąpiło 13 ciężkich zdarzeń niepożądanych u 9 z 80 pacjentów w grupach otrzymujących placebo, w porównaniu z 2 zdarzeniami u 2 spośród 127 pacjentów w grupach otrzymujących dupilumab; z wyłączeniem zdarzeń związanych z atopowym zapaleniem skóry, 7 pacjentów w grupie placebo zgłosiło 9 poważnych zdarzeń niepożądanych. Łącznie 5 pacjentów w grupach otrzymujących placebo przerwało badanie z powodu działań niepożądanych, w porównaniu z w grupie otrzymującej dupi lumab.
Brak równowagi w ciężkich zdarzeniach niepożądanych wynikał z większej liczby infekcji skórnych i zaostrzeń atopowego zapalenia skóry w grupie placebo. W sumie u 17 pacjentów w grupie placebo wystąpiło 17 infekcji skórnych (0,20 infekcji na pacjenta) w porównaniu z 6 infekcjami skórnymi u 127 pacjentów leczonych dupilumabem (0,05 infekcji na pacjenta), co odpowiada częstości infekcji skóry u pacjentów. grupa placebo, która była czterokrotnie wyższa niż w grupie przyjmującej dupilumab. W 12-tygodniowym badaniu monoterapii w grupie placebo wystąpiło 14 infekcji skórnych, w porównaniu z 4 w grupie otrzymującej dupilumab [podobne: dialab wyniki online, ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa, motylki pro ana ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki online motylki pro ana ośrodek zdrowia luzino rejestracja internetowa