Próba wapnia i witaminy D w zapobieganiu gruczolakom jelita grubego cd 5

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute) i oprogramowania STATA, wersja 12 (StataCorp). Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Wybrane charakterystyki wyjściowe w zależności od leczenia. W okresie od lipca 2004 r. Do lipca 2008 r. Personel badawczy przeprowadził badania kolonoskopii i patologii i znalazł 19 083 pacjentów najwyraźniej kwalifikujących się do leczenia (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Ostatecznie 2813 uczestników przystąpiło do fazy in-the-run, a 2259 poddano randomizacji. Badana populacja była w średnim wieku lub starsza; większość pacjentów nie pochodziła z Latynosów, a ponad 35% pacjentów było otyłych (Tabela 1). W sumie 11% uczestników miało trzy lub więcej gruczolaków w punkcie wyjściowym, a 18% miało jeden lub więcej zaawansowanych gruczolaków. Nie było istotnych różnic między grupami leczonymi pod względem cech osobowych (Tabela 1). Piętnastu pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i zostali włączeni do analizy, później okazało się, że nie spełnili wszystkich kryteriów kwalifikowalności (zob. Dodatek Uzupełniający).
Przestrzeganie procedur badania
Zgłoszone przestrzeganie kolonoskopii było doskonałe. Jedynie 67 uczestników (3,0%) nie miało kolonoskopii z powiązanymi danymi histologicznymi co najmniej rok po randomizacji, a 104 uczestników (4,6%) odpadło z badania, zostało straconych w wyniku obserwacji lub zmarło; pozostało 2088 uczestników (92,4%) w analizie (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Tylko około 1% badań kolonoskopowych nie osiągnęło kąta ślepego; w 2,0% procedur przygotowanie jelita grubego uznano za złe , a w 6,8% za sprawiedliwe . Czasy do końcowego badania kolonoskopowego podsumowano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Łącznie 1598 uczestników (77%) miało badanie kolonoskopowe inwigilacyjne w ciągu 6 miesięcy przed lub po przewidywanym 3-letnim lub 5-letnim badaniu kontrolnym. Łącznie 60 uczestników (2,9%) miało więcej niż jedno badanie kolonoskopowe podczas obserwacji.
W pierwszym roku po randomizacji 1974 z 2259 uczestników, którzy przeszli randomizację (87,4%), zgłosili przyjmowanie 80% lub więcej tabletek do badań; w ostatnim roku leczenia 1663 uczestników (73,6%) zgłosiło ten poziom przestrzegania zaleceń. W okresie leczenia 1719 uczestników (76,1%) podało, że przyjmowało co najmniej 80% badanych tabletek, a 1949 (86,3%) zgłosiło przyjmowanie co najmniej 50%. Tylko 98 z 2251 uczestników, dla których dostępne były dane na temat osobistej suplementacji witaminowej (4,4%), zgłosiło podczas dwóch lub więcej wywiadów półrocznych, że przyjmowali oni osobne suplementy witaminy D 1000 IU lub więcej dziennie, 74 (3,3%) zgłosili, że wzięli 400 mg lub więcej wapnia dziennie, a 78 (3,5%) podało, że przyjmowało 500 do mniej niż 1000 IU witaminy D. Średni (. SD) wzrost w sieci 25-hydroksywitaminy D wśród uczestników losowo przypisanych do witaminy D wynosił 7,83 . 13,4 ng na mililitr w próbce krwi pobranej na krótko przed zakończeniem leczenia.
Występowanie gruczolaków
W dalszych badaniach 3131 zmian, które potencjalnie były nowotworowe, zaobserwowano u 1301 uczestników. Oceny patologiczne były dostępne dla 3012 zmian u 1280 uczestników
[więcej w: informacja o lekach telefon, koszt badania moczu, rtg zebow ]

Powiązane tematy z artykułem: informacja o lekach telefon koszt badania moczu rtg zebow