przychodnia błonie bydgoszcz telefon ad 5

Wskaźniki rocznego umieralności dla wszystkich pacjentów w zależności od ich pierwotnych zadań terapeutycznych przedstawiono na rycinie 2. Pacjenci, którzy otrzymywali zofenopryl przez sześć tygodni, znacznie częściej przeżyli niż pacjenci otrzymujący placebo. W ciągu roku obserwacji zmarło 77 z 772 pacjentów z grupy zenopronu (10,0 procent), w porównaniu do 111 z 784 pacjentów w grupie placebo (14,1 procent), a ta różnica stanowiła znaczącą redukcję ryzyka zgonu (29 procent, przedział ufności 95%, 6 do 51, P = 0,011). Tego zmniejszenia ryzyka nie można wyjaśnić różnicami w równoczesnym leczeniu farmakologicznym lub chirurgicznym, które stwierdzono u ponad 80% pacjentów (Tabela 4). Analiza podgrup
Tabela 5. Tabela 5. Wpływ Zofenoprilu na Pierwotny punkt końcowy (zgon lub ciężka zastoinowa niewydolność serca) w podgrupach zdefiniowanych na podstawie charakterystyk lub farmakoterapii, o których wiadomo, że wpływają na wyniki u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Pierwotny punkt końcowy oceniano w podgrupach zdefiniowanych na podstawie cech lub terapii, o których wiadomo, że wpływają na przeżycie po zawale mięśnia sercowego (Tabela 5). Korzystny wpływ terapii zofenoprilem był widoczny u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz u pacjentów leczonych jednocześnie blokerami kanału wapniowego i azotanami podczas hospitalizacji.
Profil ciśnienia krwi
Całkowita częstość występowania niedociśnienia, konserwatywnie definiowanego jako skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg w dowolnym momencie podczas badania, była istotnie wyższa w grupie zofenoprylu (132 pacjentów, 17,1%) niż w grupie placebo (70 pacjentów, 8,9%, P <0,001). Jednak szybkość przerwania leczenia ze względu na objawowe lub ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi, <90 mm Hg) i częstość występowania niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki zofenoprylu lub placebo były podobne u pacjentów leczonych zofenoprilem i placebo (3.8 procent vs 2,7 procent i 0,6 procent vs. 0,3 procent, odpowiednio).
Zgodność z leczeniem i zdarzeniami niepożądanymi
Liczba pacjentów przyjmujących przypisane im leki podczas ostatniej wizyty w badaniu była podobna w grupie placebo (592 z 784 lub 75,5 procent) i zofenoprylu (580 z 772 lub 75,1 procent). Docelową dawkę dobową wynoszącą 60 mg osiągnięto u 86,1% pacjentów w grupie placebo i 78,8% w grupie zofenoprylowej.
Z powodu krótkiej obserwacji tylko niewielki odsetek pacjentów zgłosił działania niepożądane podczas badania; 6,8 procent pacjentów w grupie placebo i 8,6 procent pacjentów z grupy zenoprilu przerwać leczenie na stałe. W obu grupach pacjentów głównym powodem przerwania leczenia było objawowe lub ciężkie niedociśnienie.
Dyskusja
Chociaż tysiące pacjentów z zawałem serca badano w badaniach klinicznych różnych inhibitorów ACE, pozostają ważne pytania dotyczące stosowania tych leków w tej grupie pacjentów.25,26 W niniejszym badaniu wykazaliśmy, że wczesne podawanie zofenoprilu pacjenci z ostrym zawałem przedniej ściany serca, którzy nie otrzymywali leczenia trombolitycznego, znacząco zmniejszyli łączny punkt końcowy zgonu lub ciężką zastoinową niewydolność serca po sześciu tygodniach
[patrz też: stomatolog kielce cennik, kalkulator gfr mdrd, czystek allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: czystek allegro kalkulator gfr mdrd stomatolog kielce cennik